hmÀ¯IÄ ]©mb¯v Xe¯nÂ

]pXnb hmÀ¯IÄ

മുണ്ടൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്ക് അടക്കേണ്ട വസ്തു നികുതി കുടിശ്ശിക അടക്കം അടവാക്കുന്നവര്‍ക്ക് 31-03-2018 തിയ്യതിവരെ പിഴ പലിശ്ശ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ്. ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നികുതി അടക്കുന്നതിന് അഭ്യര്‍ഥിക്കുന്നു

]pXnb hmÀ¯IÄ

അത്തോളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവന്‍ നികുതി ദായകരും 20-03-2018 നകം നികുതി അടവാക്കേണ്ടതാണ്.

]pXnb hmÀ¯IÄ

നിരണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2018-19 വാര്‍ഷികബഡ്ജറ്റ് 20.03.2018 തീയതി രാവിലെ 10.00മണിക്ക്

]pXnb hmÀ¯IÄ

2018-19 ബഡ്ജറ്റ് കമ്മിറ്റി

സഹായി

tIcf¯nse A[nImc hntI{µoIcW {]{Inbbnð sXcsªSp¡s¸« hmÀUvXe P\{]Xn\n[nIÄ¡v kz´w hmÀUnse k¼qÀ® hnIk\ t£a{]hÀ¯\§fpw ASnØm\ hnhc§fpw Adnbn¸pIfpw {]kn²oIcn¡phm\pw P\{]Xn\n[nIfpw, {Kmak`bpw {i²nt¡ïXpw.....

Read more