hmÀ¯IÄ ]©mb¯v Xe¯nÂ

]pXnb hmÀ¯IÄ

പെരുമണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ആസൂത്രണ ഗ്രാമസഭ 2020

]pXnb hmÀ¯IÄ

2020-20 വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക പദ്ധതി രൂപീകര​ണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ യോഗം 23.01.2020 രാവിലെ കുരിക്കള്‍ ബസാര്‍ ഇസ്ലാമിയ്യ കോളേജില്‍ വെച്ച് നടക്കുന്നു.

]pXnb hmÀ¯IÄ

2020 റിപ്പബ്ളിക് ദിനാഘോഷം സംബന്ധിച്ച സ്വാഗത സംഘ രൂപീകരണം.

]pXnb hmÀ¯IÄ

മലപ്പട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019 - 20 പദ്ധതി നിര്വ്വഹണ ഗ്രാമസഭ 26/12/2019 മുതല് 31/12/2019 വരെയുള്ള തീയ്യതികളില് ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത നോട്ടീസ് പ്രകാരം നടക്കുന്നതാണ്.

സഹായി

tIcf¯nse A[nImc hntI{µoIcW {]{Inbbnð sXcsªSp¡s¸« hmÀUvXe P\{]Xn\n[nIÄ¡v kz´w hmÀUnse k¼qÀ® hnIk\ t£a{]hÀ¯\§fpw ASnØm\ hnhc§fpw Adnbn¸pIfpw {]kn²oIcn¡phm\pw P\{]Xn\n[nIfpw, {Kmak`bpw {i²nt¡ïXpw.....

Read more
  • മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിലെ അടിമാലി മാതൃക ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണവും പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗുകളുടെ നിരോധനവും ഒപ്പം സമഗ്ര ശുചിത്വ സംവിധാനവും ഏര്‍പ്പെടുത്തി ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ അടിമാലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മാതൃകയാവുകയാണ്. ദിനം പ്രതി 5 മുതല്‍ 10 ടണ്‍ വരെ മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്ത് വന്ന പഞ്ചായത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ മാലിന്യങ്ങളൊന്നും നീക്കം ചെയ്യാനില്ല. ആഴ്ചയില്‍ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ടൗണ്‍ അടിച്ച് വാരി ലഭിക്കുന്ന തുച്ഛമായ പ്ലാസ്റ്റിക്കും പേപ്പറും സംസ്കരിക്കുന്ന ജോലി മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. സമസ്ത വിഭാഗം ജനങ്ങളയും സംഘടനകളെയും രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളെയും വിശ്വാസത്തിലെടുത്തും കൂടിയാലോചനകള്‍ നടത്തി മാലിന്യങ്ങള്‍ അത് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നവര്‍ തന്നെ സംസ്കരിക്കണം എന്ന ധാരണയിലെത്തിയുമാണ് പഞ്ചായത്ത് ഈ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയത്. ഗ്രീന്‍ അടിമാലി ക്ലീന്‍ ദേവിയാര്‍ എന്ന സമഗ്ര പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടമായി ഗ്രീന്‍ പ്രോട്ടോക്കോളും എയ്റോബിക് കമ്പോസ്റ്റും പ്ലാസ്റ്റിക് ഷെഡിംഗ് യൂണീറ്റും സ്കൂളുകള്‍ വഴി പ്ലാസ്റ്റിക് ശേഖരിക്കുന്ന മൈ പ്ലാസ്റ്റിക് പദ്ധതിയും വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു.