hmÀ¯IÄ ]©mb¯v Xe¯nÂ

]pXnb hmÀ¯IÄ

ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019-2020 വാർഷിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള വികസന സെമിനാർ 12/12/2018 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 10.മണിക്ക പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ വെച്ച് കൂടുന്ന വിവരം അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു

]pXnb hmÀ¯IÄ

ഉഴമലയ്ക്കല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വികസനസെമിനാര്‍ 07/12/2018 വെള്ളിയാഴ്ച 10.30 ന് ആതിര ആഡി്റ്റോറിയം, ആര്യനാട് വച്ച് ചേരുന്നു. എല്ലാ ഗ്രാമസഭാംഗങ്ങളും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

]pXnb hmÀ¯IÄ

2019-20 വികസന സെമിനാര്‍ 6/12/2018 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 9 മണിക്ക് പെരുമണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളില്‍ വെച്ച് നടക്കുന്നു.

]pXnb hmÀ¯IÄ

2019-20 വര്‍ഷത്തെ ജനകീയാസൂത്രണം പദ്ധതിരൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വികസന സെമിനാര്‍

സഹായി

tIcf¯nse A[nImc hntI{µoIcW {]{Inbbnð sXcsªSp¡s¸« hmÀUvXe P\{]Xn\n[nIÄ¡v kz´w hmÀUnse k¼qÀ® hnIk\ t£a{]hÀ¯\§fpw ASnØm\ hnhc§fpw Adnbn¸pIfpw {]kn²oIcn¡phm\pw P\{]Xn\n[nIfpw, {Kmak`bpw {i²nt¡ïXpw.....

Read more