hmÀ¯IÄ ]©mb¯v Xe¯nÂ

]pXnb hmÀ¯IÄ

ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-2019 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി വിവിധ പദ്ധതികളുടെ കരട് മുന്‍ഗണന പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ആക്ഷേപമുളളവര്‍ 28-06-2018 ന് 5 മണിക്ക് മുമ്പായി ആക്ഷേപം രേഖാമൂലം സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.പട്ടിക പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ് ,പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ,വില്ലേജ് ഓഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പരിശോധനയ്ക്ക ലഭ്യമാണ്.

]pXnb hmÀ¯IÄ

വിവിധ ഗ്രാമസഭകൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ

]pXnb hmÀ¯IÄ

അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ പരിധിയില്‍ വരുന്നവര്‍ക്ക് റേഷന്‍കാര്‍ഡ് സംബന്ധമായ അപേക്ഷകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിന് 26/06/2018 ന് അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. അപേക്ഷ CIVIL SUPPLIES KERALA OFFICIAL വെബ്സൈറ്റില്‍ നിന്നും, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വെബ് സൈറ്റില്‍ നിന്നും, ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

]pXnb hmÀ¯IÄ

പോത്തുകല്ല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 17 വാര്‍ഡുകളിലെ ഗ്രാമ സഭാ യോഗങ്ങള്‍ 17/06/2018 മുതല്‍ 22/06/2018 വരെ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്ന തീയ്യതിയിലും സമയത്തും ചെരുന്നു. (അറ്റാച്ച് ഫയല്‍ കാണുക)

സഹായി

tIcf¯nse A[nImc hntI{µoIcW {]{Inbbnð sXcsªSp¡s¸« hmÀUvXe P\{]Xn\n[nIÄ¡v kz´w hmÀUnse k¼qÀ® hnIk\ t£a{]hÀ¯\§fpw ASnØm\ hnhc§fpw Adnbn¸pIfpw {]kn²oIcn¡phm\pw P\{]Xn\n[nIfpw, {Kmak`bpw {i²nt¡ïXpw.....

Read more