hmÀ¯IÄ ]©mb¯v Xe¯nÂ

]pXnb hmÀ¯IÄ

തൊഴില്‍ രഹിത വേതന വിതരണം - മാര്‍ച്ച് 23,24 തിയ്യതികളില്‍ രാവിലെ 11 മുതല്‍ 3 മണി വരെ

]pXnb hmÀ¯IÄ

ദുരന്തനിവാരണ 4-ാം ഘട്ട പരിശീലനം 09/03/2020 തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 11 മണി മുതല്‍ മെഴുവേലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാളില്‍ വച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു.

]pXnb hmÀ¯IÄ

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി വികസന സെമിനാര്‍ 28/02/2020 ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളില്‍ 11 മണിക്ക് ചേരാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.

]pXnb hmÀ¯IÄ

2020-2021 വാര്‍ഷികപദ്ധതി വികസന സെമിനാര്‍ 26/02/2020 11 AM ന് പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാള്‍ ,ബളാലില്‍ ചേരുന്നതാണ്.എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

സഹായി

tIcf¯nse A[nImc hntI{µoIcW {]{Inbbnð sXcsªSp¡s¸« hmÀUvXe P\{]Xn\n[nIÄ¡v kz´w hmÀUnse k¼qÀ® hnIk\ t£a{]hÀ¯\§fpw ASnØm\ hnhc§fpw Adnbn¸pIfpw {]kn²oIcn¡phm\pw P\{]Xn\n[nIfpw, {Kmak`bpw {i²nt¡ïXpw.....

Read more
  • മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിലെ അടിമാലി മാതൃക ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണവും പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗുകളുടെ നിരോധനവും ഒപ്പം സമഗ്ര ശുചിത്വ സംവിധാനവും ഏര്‍പ്പെടുത്തി ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ അടിമാലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മാതൃകയാവുകയാണ്. ദിനം പ്രതി 5 മുതല്‍ 10 ടണ്‍ വരെ മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്ത് വന്ന പഞ്ചായത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ മാലിന്യങ്ങളൊന്നും നീക്കം ചെയ്യാനില്ല. ആഴ്ചയില്‍ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ടൗണ്‍ അടിച്ച് വാരി ലഭിക്കുന്ന തുച്ഛമായ പ്ലാസ്റ്റിക്കും പേപ്പറും സംസ്കരിക്കുന്ന ജോലി മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. സമസ്ത വിഭാഗം ജനങ്ങളയും സംഘടനകളെയും രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളെയും വിശ്വാസത്തിലെടുത്തും കൂടിയാലോചനകള്‍ നടത്തി മാലിന്യങ്ങള്‍ അത് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നവര്‍ തന്നെ സംസ്കരിക്കണം എന്ന ധാരണയിലെത്തിയുമാണ് പഞ്ചായത്ത് ഈ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയത്. ഗ്രീന്‍ അടിമാലി ക്ലീന്‍ ദേവിയാര്‍ എന്ന സമഗ്ര പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടമായി ഗ്രീന്‍ പ്രോട്ടോക്കോളും എയ്റോബിക് കമ്പോസ്റ്റും പ്ലാസ്റ്റിക് ഷെഡിംഗ് യൂണീറ്റും സ്കൂളുകള്‍ വഴി പ്ലാസ്റ്റിക് ശേഖരിക്കുന്ന മൈ പ്ലാസ്റ്റിക് പദ്ധതിയും വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു.