hmÀ¯IÄ ]©mb¯v Xe¯nÂ

]pXnb hmÀ¯IÄ

പിലിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌ ജൈവവൈവിധ്യ പരിപാലന സമിതി (BMC) യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചായത്തിലെ ജൈവവൈവിദ്ധ്യ സമ്പത്തുക്കൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഒട്ടേറെ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ന് പല ജൈവ സമ്പത്തുകളും നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇന്നുള്ള നാം ഓരോരുത്തരുടെയും ബാധ്യതയും ഉത്തരവാദിത്തവുമാണ്. നാളെയുടെ തലമുറക്കായി... ജൈവവൈവിധ്യ ബോർഡിൻറെ സഹകരണത്തോടെ 12,14,22 തീയതികളിൽ ജൈവവൈവിധ്യ ഗ്രാമസഭകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഗ്രാമസഭയിൽ പങ്കെടുത്ത് നാളെയുടെ സമ്പത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ആസൂത്രണത്തിൽ പങ്കാളിയാക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഗ്രാമസഭ വാര്‍ഡുകള്‍ - 3,4,5,9,10

]pXnb hmÀ¯IÄ

പൗരാവകാശ രേഖ പ്രകാശനവും, കുടിനീര്‍ തെളിനീര്‍ പദ്ധതി ഗ്രാമസഭകളുടെ ഉദ്ഘാടനവും

]pXnb hmÀ¯IÄ

നികുതി പിരിവ് ക്യാമ്പ് 2018-19

]pXnb hmÀ¯IÄ

പ്രളയം 2018 സംബന്ധിച്ച പ്രത്യേക ഗ്രാമസഭകള്‍ അതാത് വാര്‍ഡുകളില്‍ 16.09.2018 3 പി എം ന് നടത്തപ്പെടുന്നു.

സഹായി

tIcf¯nse A[nImc hntI{µoIcW {]{Inbbnð sXcsªSp¡s¸« hmÀUvXe P\{]Xn\n[nIÄ¡v kz´w hmÀUnse k¼qÀ® hnIk\ t£a{]hÀ¯\§fpw ASnØm\ hnhc§fpw Adnbn¸pIfpw {]kn²oIcn¡phm\pw P\{]Xn\n[nIfpw, {Kmak`bpw {i²nt¡ïXpw.....

Read more