hmÀ¯IÄ ]©mb¯v Xe¯nÂ

]pXnb hmÀ¯IÄ

2021-22 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ ഫോം വിതരണം ആരംഭിച്ചു.

]pXnb hmÀ¯IÄ

എടവക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാർ വസ്തുനികുതി പിരിവിലും പദ്ധതി നിര്വ്വ ഹണവു മായുള്ള പ്രവര്ത്തിനങ്ങളിലും ഏര്പ്പെ ട്ടിരിക്കുന്ന തിനാല്‍ കെട്ടിട നിര്മ്മാ ണ പെര്മിടറ്റ് അപേക്ഷ കള്‍,കെട്ടിട നമ്പറിംഗ് അപേക്ഷകള്‍ എന്നിവ 2021 മാര്ച്ച് 31 തീയ്യതി വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല എന്ന വിവരം അറിയിക്കുന്നു. മാന്യ പൊതുജന ങ്ങള്‍ സഹകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യര്ത്ഥിയക്കുന്നു. എന്ന് (ഒപ്പ്) സെക്രട്ടറി എടവക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

]pXnb hmÀ¯IÄ

നികുതി അടവാക്കുകയെന്നത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനാപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം നൂല്‍പ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് അടവാക്കേണ്ടതായ വസ്തുനികുതി, തൊഴില്‍നികുതി, ലൈസന്‍സ് ഫീസുകള്‍ എന്നിവ 31-03-2021 നു മുമ്പായി അടവാക്കി നിയമ വ്യവഹാരങ്ങളില്‍ നിന്നും ഒഴിവാകണമെന്ന് നികുതിദായകരോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. മേല്‍ക്കാലയളവിനുള്ളില്‍ തുക അടവാക്കുന്നവര്‍ക്ക് പിഴപലിശ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. (ഒപ്പ്) സെക്രട്ടറി

]pXnb hmÀ¯IÄ

സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. എടവക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ് 2020-21 വാര്ഷിളക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്പ്പെകട്ട കളിസ്ഥലം വാങ്ങല്‍ എന്ന പദ്ധതിയില്‍ (പ്രൊജക്റ്റ് നമ്പര്‍: 14/21) വൈദ്യുതി, റോഡ്, ജലലഭ്യത എന്നിവയുള്ള 2 ഏക്കറില്‍ അധികരിക്കാതെയുള്ള സ്ഥലം സൗജന്യമായോ, അല്ലാതെയോ വാങ്ങുന്നതിന് ഭൂവുടമകളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ആധാരത്തിന്റെ പകര്പ്പ്ഭ, കൈവശസര്ട്ടിെഫിക്കറ്റ്, ലൊക്കേഷന്‍ സ്കെച്ച്, ഭൂനികുതി രശീത്, സെന്റി്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വില എന്നിവ സഹിതം 10/03/2021 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്ക് മുമ്പായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ സമര്പ്പി ക്കേണ്ടതാണ്. സ്ഥലം വനഭൂമി, മറ്റ് ലാന്റ്ാ സീലിംഗ് കേസുകളില്‍ ഉള്പ്പെംടാത്തതായിരിക്കണം. സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിന് കേരളാ പഞ്ചായത്ത് വസ്തുആര്ജീനക്കലും കൈഒഴിയലും ചട്ടങ്ങള്ബാനധകമായിരിക്കും, കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്ക്ക് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളില്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ നേരിട്ടോ, 04935-240366 എന്ന ഫോണ്‍ നമ്പറിലോ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. (ഒപ്പ്) സെക്രട്ടറി എടവക ഗ്രമപഞ്ചായത്ത്.

സഹായി

tIcf¯nse A[nImc hntI{µoIcW {]{Inbbnð sXcsªSp¡s¸« hmÀUvXe P\{]Xn\n[nIÄ¡v kz´w hmÀUnse k¼qÀ® hnIk\ t£a{]hÀ¯\§fpw ASnØm\ hnhc§fpw Adnbn¸pIfpw {]kn²oIcn¡phm\pw P\{]Xn\n[nIfpw, {Kmak`bpw {i²nt¡ïXpw.....

Read more
  • മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിലെ അടിമാലി മാതൃക ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണവും പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗുകളുടെ നിരോധനവും ഒപ്പം സമഗ്ര ശുചിത്വ സംവിധാനവും ഏര്‍പ്പെടുത്തി ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ അടിമാലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മാതൃകയാവുകയാണ്. ദിനം പ്രതി 5 മുതല്‍ 10 ടണ്‍ വരെ മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്ത് വന്ന പഞ്ചായത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ മാലിന്യങ്ങളൊന്നും നീക്കം ചെയ്യാനില്ല. ആഴ്ചയില്‍ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ടൗണ്‍ അടിച്ച് വാരി ലഭിക്കുന്ന തുച്ഛമായ പ്ലാസ്റ്റിക്കും പേപ്പറും സംസ്കരിക്കുന്ന ജോലി മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. സമസ്ത വിഭാഗം ജനങ്ങളയും സംഘടനകളെയും രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളെയും വിശ്വാസത്തിലെടുത്തും കൂടിയാലോചനകള്‍ നടത്തി മാലിന്യങ്ങള്‍ അത് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നവര്‍ തന്നെ സംസ്കരിക്കണം എന്ന ധാരണയിലെത്തിയുമാണ് പഞ്ചായത്ത് ഈ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയത്. ഗ്രീന്‍ അടിമാലി ക്ലീന്‍ ദേവിയാര്‍ എന്ന സമഗ്ര പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടമായി ഗ്രീന്‍ പ്രോട്ടോക്കോളും എയ്റോബിക് കമ്പോസ്റ്റും പ്ലാസ്റ്റിക് ഷെഡിംഗ് യൂണീറ്റും സ്കൂളുകള്‍ വഴി പ്ലാസ്റ്റിക് ശേഖരിക്കുന്ന മൈ പ്ലാസ്റ്റിക് പദ്ധതിയും വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു.